Privacy

Privacy
Verklaring over privacy en cookies op https://moving-tobelgium.be/
Opslaan van gegevens
Deze website bevat geen (contact)formulieren en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Cookies
Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van https://moving-tobelgium.be/ en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. https://moving-tobelgium.be/ heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van https://moving-tobelgium.be/ geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van https://moving-tobelgium.be/ een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van https://moving-tobelgium.be/.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (https://moving-tobelgium.be/) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

———————————————————————————–

ENGLISH VERSION:

Saving data
This website does not contain (contact) forms and no personal data is stored.

Cookies
Only an Analytics cookie is used on this website.

Privacy legislation and Analytics
As described below in the official statement that Google Analytics users must place on their website, this website uses Google Analytics. This program provides important statistics on the number of visitors, the pages visited, the traffic sources and other essential information with which we can continually improve this website for the users. These statistics are anonymous and can not be traced back to a specific person or user. There is no use of ‘behavioral targeting’ that allows you to see special content based on your click behavior; your surfing habits remain completely anonymous. Data from contact forms are never processed or stored in Analytics.

Google Analytics uses a cookie, which is a small file that is stored on your computer. We have set up Google Analytics in accordance with the privacy legislation so that no prior permission from the user is required.

IP addresses are masked and data is not shared
The cookie from Google Analytics is a ‘first party cookie’, ie the cookie is officially owned by https://moving-tobelgium.be/ and not from Google. This cookie is not used for advertisements or other commercial purposes. https://moving-tobelgium.be/ has a processor agreement with Google. In addition, Google Analytics is set up so that IP addresses are made anonymous, so that data can never be traced back to you or your IP address. Furthermore, no information is shared with Google or other parties from the Analytics account of https://moving-tobelgium.be/. This makes the Analytics cookie https://moving-tobelgium.be/ a non-privacy sensitive first-party cookie that is necessary for the quality and safety of https://moving-tobelgium.be/.nl to be able to guarantee. The Analytics cookie remains valid for 6 months.

Opt-out
If you prefer to block the Analytics script completely, you can download an opt-out plug-in for Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. With this plugin your visit no longer counts in the statistics of all websites using Google Analytics.

Google Analytics – Google’s statement
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies” (text files placed on your computer) to help the website analyze how visitors use the site. The anonymous information generated by the cookie about your use of the website is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to keep track of how this website is used, to prepare reports on the website activity for the owner of this website (https://moving-tobelgium.be/) and to offer other services with regarding website activity and internet use. Google may only provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as these third parties process the information on behalf of Google. Google will not combine your IP address with other data held by Google. You can refuse the use of cookies by choosing the appropriate settings in your browser. However, we would like to point out that in that case you may not be able to use all the features of this website. By using this website you consent to the processing of the information by Google in the manner and for the purposes described above.